Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s naší obchodní spoluprací zpracováváme též osobní údaje. Tímto si Vám dovolujeme podat informaci o tomto zpracování. V souvislosti s naším obchodním vztahem zpracováváme též osobní údaje Vašich zaměstnanců, příp. dalších osob, které jste nám sdělili za účelem realizace smluvních vztahů (např. údaj o osobách oprávněných za Vás jednat, včetně případných kontaktů na tyto osoby). Tímto si Vás zároveň dovolujeme požádat, abyste s informací seznámili i tyto osoby, tedy Vaše zaměstnance, jichž se zpracování jejich osobních údajů v rámci naší obchodní spolupráce týká. Stejně tak prosíme, abyste nám v rámci naší obchodní spolupráce předávali pouze ty údaje, u nichž jste k tomu oprávněni a pouze těch osob, které byly řádně informovány o zpracování jejich osobních údajů.


                                                                                                                 Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery1. Zpracování osobních údajů a správce osobních údajů

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci naší podnikatelské činnosti, tedy prodej materiálu, zboží či pro poskytování služeb, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku. Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly naší společnosti sděleny ze strany smluvních partnerů. Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, v jakém jsme tak povinni činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:


- obchodní firma smluvního partnera, jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání

- údaje o osobách pověřených jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, titul, funkci, telefonní číslo, e-mailová adresa

- je-li to potřebné pro realizaci smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu

- údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, materiálu či služeb, o úhradách cen.)


3. Účel zpracování osobních údajů


Zpracováváme osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, případně osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží, materiálu či služby či osob oprávněných objednávat zboží, materiál či službu).

Dále zpracováváme údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.

Dalším možným účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracováváme údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů (např. v případě pořizování fotografií), není-li zpracování kryto jiným titulem.


4. Právní základ pro zpracování


Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:

- plnění právní povinnosti  (čl. 6 odst. 1 písm.  c/ obecného nařízení)

- plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b/ obecného nařízení)

- na základě oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f/ obecného nařízení), případně

- na základě souhlasu subjektu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a/ obecného nařízení). Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, a to e-mailem nebo písemně  (kontaktní údaje viz níže).


5. Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání


Osobní údaje získáváme buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné restříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předáváme svým zpracovatelům, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. Smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.


6. Doba zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení


Společnost zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejich oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci naší společnosti platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. Je zajištěn rovněž vysoký standart  IT bezpečnosti.7. Vaše práva


Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro naši společnost samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, následující práva:


- získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů či jeho zástupce, účel zpracování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů apod.

- mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

- právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna

- právo na přenos údajů - lze nás požádat, abychom osobní údaje předali jinému správci či zpracovateli, pokud jsme osobní údaje získali přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.8. Kontaktní údaje


Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si nás kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na jakoukoli e-mailovou adresu uvedenou na našich web. stránkách.